Dofinansowanie ze środków EFS

INFORMACJA O PROJEKCIE


Tytuł projektu: „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Wąbrzeźnie-zwiększenie aktywności zawodowej rodziców, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat”.
Okres realizacji projektu: od maja 2020r. do października 2022r.
Program operacyjny: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy
Działanie: RPKP.08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
Poddziałanie: RPKP.08.04.02. Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3.
Instytucja, w której projekt został złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rodzaj projektu: Konkursowy
Podmiot realizujący projekt: ALPIDO KIDS Dorota Grabowska, NIP:8781380992
Miejsce realizacji projektu: Żłobek Niepubliczny ALPIDO, ul. Wolności 16, 87-200 Wąbrzeźno
Biuro projektu: ul. M. Konopnickiej 13, 87-200 Wąbrzeźno (budynek Przedszkola ALPIDO) Dane do kontaktu: e-mail: zlobekalpido@gmail.com, nr telefonów: 533159110, 604238767
Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej grupy docelowej, utworzenie 20 nowych miejsc żłobkowych oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania w dzieci nowopowstałym żłobku.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU


Grupę docelową projektu stanowią osoby, które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie miasta Wąbrzeźna.

Projekt skierowany jest do osób:

 • pracujących lub prowadzących własną działalność gospodarczą, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
 • bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dla osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim

Do projektu zakwalifikowanych zostanie po 10 uczestników z każdej wyżej wymienionej grupy osób.

REKRUTACJA


 1. Na początku rekrutacji będzie weryfikowane czy uczestnik należy do grupy docelowej projektu – jest to wejściowe kryterium rekrutacji.
 2. Kolejnym niezbędnym warunkiem jest dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, tzn.: Deklarację uczestnictwa w projekcie i Informację o kandydacie na uczestnika projektu.
 3. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią powyższe warunki oraz uzyskają najwyższą liczbę punktów premiowych, za:
  • Osoba samotnie wychowująca dziecko do lat 3: +20pkt
  • Rodzina wielodzietna (troje i więcej dzieci): +20pkt
  • Niepełnosprawność rodzica/dziecka: +10pkt za każda osobę w rodzinie (max 30 pkt)
  • Okres przebywania bez pracy od 0 do 20 pkt
 4. W przypadku równej liczbie punktów premiowych pod uwagę będzie brany termin dostarczenia poprawnie wypełnionych dokumentów.
 5. W ramach rekrutacji prowadzone będą dwie listy rankingowe: jedna dla osób pracujących/prowadzących własną działalność gospodarczą i druga dla osób nie pracujących.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmujemy przez cały rok, jednak o przyjęciu decyduje ilość wolnych miejsc.

Jak składać dokumenty?

 1. Pobieramy komplet dokumentów z linków znajdujących się poniżej.
 2. Wypełniamy elektronicznie dokumenty, zapisujemy i odsyłamy na adres mailowy: zlobekalpido@gmail.com lub wydrukowany i wypełniony ręcznie komplet dokumentów dostarczamy do biura projektu: ul. Marii Konopnickiej 13, 87-200 Wąbrzeźno. Dokumenty wypełnione elektronicznie i przesłane mailem nie wymagają na etapie rekrutacji podpisu.
 3. Podczas dostarczania dokumentów prosimy o określenie dnia, od którego dziecko będzie uczęszczać na zajęcia.

Dokumenty do pobrania: