Statut żłobka

Statut Żłobka Niepublicznego ALPIDO w Wąbrzeźnie


§ 1

Żłobek stanowi formę opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) i działa na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wąbrzeźno, pod numerem 1.

§ 2

Nazwa Żłobka brzmi Niepubliczny Żłobek ALPIDO i używa się jej w pełnym brzmieniu.

§ 3

Miejscem prowadzenia działalności przez Żłobek jest miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 16.

§ 4

Żłobkiem kieruje Dyrektor Żłobka.

§ 5

Podmiotem prowadzącym Żłobek jest firma ALPIDO KIDS Dorota Grabowska z siedzibą w Wąbrzeźnie.

§ 6

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci do lat 3.

§ 7

Do zadań Żłobka należy:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb,
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny,
 4. kształtowanie w dzieciach umiejętności życia w grupie,
 5. tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem,
 6. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w Żłobku.

§ 8

Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:

 1. sprawowanie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. tworzenie i realizację programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz programu adaptacji,
 3. działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie,
 4. współpracę ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną,
 5. dbałość, aby w pomieszczeniach Żłobka były stale zapewnione czystość i porządek,
 6. współpracę z rodzicami, obejmującą:
  • przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka,
  • stwarzanie możliwości uczestniczenia przez rodziców w zajęciach z dziećmi prowadzonych w Żłobku,
  • prowadzenie konsultacji i udzielanie porad przez psychologa lub pedagoga w zakresie opieki nad dzieckiem oraz wspierania w wychowaniu i edukacji dziecka.

§ 9

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców.
 2. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w Żłobku przedstawia, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, dane, o których mowa w art. 3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 3. O kolejności przyjęć do Żłobka decyduje kolejność złożenia wniosku.
 4. Rekrutacja do Żłobka odbywa się w miarę zwalniania się miejsc w Żłobku.
 5. Dyrektor Żłobka informuje rodziców o przyjęciu ich dziecka do Żłobka jego drogą elektroniczną.
 6. Rodzice dziecka zakwalifikowanego jako przyjęte do Żłobka składają u dyrektora Żłobka, wypełnioną kartę informacyjną dziecka.

§ 10

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest zawarcie umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania przez dziecko z usług Żłobka oraz opłaty wpisowej.

§ 11

 1. Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto: Dorota Grabowska PKO BP numer rachunku bankowego: 92 1020 5024 0000 1202 0109 9019. Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, opłata za miesiąc:_________________-
 2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

§ 12

 1. Za czas nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom przysługuje zwrot wniesionej opłaty za wyżywienie.
 2. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień zgłoszonej przez rodzica nieobecności dziecka, jednak nie więcej niż 80% stawki żywieniowej.
 3. Zwrot wniesionej opłaty, o którym mowa w ust. 1 i 2 następuje poprzez pomniejszenie opłaty za wyżywienie w następnym miesiącu o kwotę odliczeń.