Statut przedszkola

Statut

Przedszkola Niepublicznego Alpido

§ 1 Postanowienia Ogólne

 • Przedszkole jest placówką niepubliczną. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Niepubliczne „ALPIDO” i zwane jest w dalszej treści Statutu „przedszkolem”
 • Organem prowadzącym przedszkole jest : ALPIDO KIDS Dorota Grabowska , adres : ul. Marii Konopnickiej 21 , 87-200 Wąbrzeźno , NIP 877-138-09-92
 • Przedszkole jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno pod numerem 3 na podstawie zaświadczenia nr 1/OZ/2013 z dnia 22 sierpnia 2013r.
 • Przedszkole mieści się w Wąbrzeźnie, adres: ul. Marii Konopnickiej 13, 87-200 Wąbrzeźno oraz przy ul. Wolności 16, 87-200 Wąbrzeźno
 • Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
 • Przedszkole działa na podstawie: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59 i 949); ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe; ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 poz.1010 , poz. 1943 wraz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego; niniejszego statutu i innych przepisów prawa.


§ 2 Cele i zadania przedszkola

 • Przedszkole prowadzi działalność edukacyjną i wychowawczą zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego oraz z ustawy o systemie oświaty.
 • Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 • Celem przedszkola jest:
  • a) opieka nad prawidłowym rozwojem dzieci,
  • b) wychowanie i edukacja w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
  • c) wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dzieci,
  • d) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej i zapewnienie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • e) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
  • f) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej,
  • g) dbanie o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych.
 • Zadania przedszkola:
  • a) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  • b) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  • c) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  • d) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  • e) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  • f) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  • g) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  • h) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  • i) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  • j) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
  • k) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania,prezentowania wytworów swojej pracy,
  • l) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
  • m) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  • n) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  • o) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
  • p) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,
  • q) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
  • r) przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni oraz z posiłków.


§ 3 Organy przedszkola i zakres ich zadań

 • Organami przedszkola są: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.
 • Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:
  • a) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola,
  • b) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
  • c) kierowanie zatrudnionymi pracownikami,
  • d) opracowywanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
  • e) prowadzenie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli,
  • f) kontrolowanie wykonywania zadań przez wszystkich pracowników przedszkola,
  • g) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,
  • h) kierowanie pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
  • i) zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola,
  • j) współpraca z rodzicami, radą rodziców oraz z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola,
  • k) prowadzenie dokumentacji przedszkola,
  • l) ustalanie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu,
  • m) przyjmowanie i skreślanie dzieci z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z warunkami ustalonymi w statucie,
  • n) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • o) zarządzanie przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa,
  • p) zawarcie umów ubezpieczenia dzieci i przedszkola.
 • Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym powoływanym w celu realizacji statutowych zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi. W skład Rady pedagogicznej wchodzą Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący i wszyscy pracownicy pedagogiczni przedszkola. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach dwa razy do roku po zakończeniu każdego semestru. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów głos Dyrektora Przedszkola liczony jest podwójnie). Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola, dzieci, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Do zadań Rady pedagogicznej należy:
  • a) przygotowywanie propozycji zmian statutu przedszkola,
  • b) opracowanie koncepcji rozwoju placówki i rocznych planów rozwoju,
  • c) ustalenie miesięcznego rozkładu zajęć w grupach,
  • d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • e) podejmowanie uchwał dotyczących spraw wychowawczych w odniesieniu do dzieci sprawiających problemy wychowawcze,
  • f) opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności opiekuńczo–wychowawczo-dydaktycznej przedszkola,
  • g) przygotowywanie propozycji dotyczących wyboru programu wychowania przedszkolnego, wyboru niezbędnych pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych itp. ,
  • h) jeśli to jest konieczne to wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.
 • Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W skład rady rodziców wchodzą rodzice wybrani na zebraniach w poszczególnych oddziałach przedszkola. Rada rodziców spośród swojego grona wybiera Przewodniczącego Rady Rodziców i jego zastępcę. Do zadań Rady rodziców należy:
  • a) współpraca z nauczycielami i dyrekcją przedszkola w sprawach wychowawczo-dydaktycznych,
  • b) współpraca z nauczycielami i dyrekcją przedszkola w zakresie tworzenia dzieciom prawidłowych warunków do zajęć i zabaw w przedszkolu,
  • c) wspieranie statutowej działalności przedszkola, np. poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek, organizację i uczestnictwo w wycieczkach,
  • d) występowanie do pozostałych organów przedszkola z wnioskami dotyczącymi działalności przedszkola.
 • Organem koordynującym pracę wszystkich pozostałych organów przedszkola jest Dyrektor Przedszkola.


§ 4 Organizacja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
 • Jeden oddział przedszkola może liczyć maksymalnie 25 dzieci.
 • Liczba oddziałów przedszkola jest uzależniona od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości lokalowych gwarantujących bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu.
 • Do jednego oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku, przy czym możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych w przedszkolu dobranych według zainteresowań dzieci i potrzeb rodziców. W okresie wakacyjnym oraz w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu oddziałów przedszkolnych.
 • Rok szkolny w przedszkolu zaczyna się 1 września (lub w pierwszym dniu roboczym września) danego roku i kończy 31 sierpnia (lub w ostatnim dniu roboczym sierpnia) roku następnego.
 • Przedszkole jest czynne przez cały rok, we wszystkie dni robocze z wyjątkiem zaplanowanych dni wolnych ogłaszanych każdorazowo na początku roku szkolnego w Kalendarzu Dni Wolnych przedszkola.
 • Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30.
 • Szczegółowy czas trwania poszczególnych zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka i wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i jest na każdy rok szkolny ustalany dla każdego oddziału przedszkolnego w formie Ramowego Rozkładu Dnia.
 • W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania zgodne z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Przedszkole zapewnia dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych zajęcia dodatkowe, których ofertę, czas trwania ustala i przedstawia pozostałym organom przedszkola Dyrektor przedszkola.
 • Przedszkole może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb dzieci i ich rodziców oraz może w tym zakresie współpracować z innymi placówkami, podmiotami i osobami.
 • Przedszkole organizuje dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa, turystyki i obcowania z kulturą. Odrębne przepisy regulują regulamin wycieczek i wyjść poza teren przedszkola.
 • Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek, których godziny podawania są ujęte w Ramowym Rozkładzie Dnia dla każdego oddziału przedszkolnego.


§ 5 Prawa i obowiązki pracowników i rodziców

 • Dyrektor zatrudnia w przedszkolu nauczycieli oraz innych pracowników obsługi na podstawie umów o pracę zgodnie z przepisami prawa pracy lub na podstawie innej umowy cywilno-prawnej.
 • Prawa i obowiązki oraz zasady wynagradzania pracowników przedszkola określa regulamin pracy i umowa o pracę lub inna forma umowy cywilno-prawnej oraz przepisy Kodeksu Pracy.
 • Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
  • a) planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnej w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego, diagnozy dzieci, obowiązujące w przedszkolu plany pracy i programy nauczania,
  • b) odpowiada za wysoka jakość świadczonej pracy,
  • c) jest zobowiązany otaczać indywidualna opieką każdego z uczniów, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z rodzicami,
  • d) odpowiada za życie, zdrowie, bezpieczeństwo i higienę powierzonych mu uczniów przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując równocześnie w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
  • e) jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich powierzonych zadań zawartych w zakresie obowiązków,
  • f) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
  • g) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,
  • h) w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,
  • i) prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci,
  • j) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  • k) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno – sportowym,
  • l) wykonuje inne polecenia Dyrektora przedszkola.
 • Nauczyciel ma prawo do:
  • a) dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • b) ochrony zdrowia,
  • c) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w przedszkolu,
  • d) korzystania z pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora przedszkola, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
  • e) tworzenia i realizacji własnych programów nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 • Podstawowymi zadaniami pozostałych pracowników przedszkola jest:
  • a) dbałość o sprawne działanie przedszkola, utrzymanie ładu, porządku i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola,
  • b) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu,
  • c) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki nad dziećmi,
  • d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym dla danego stanowiska pracy oraz innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola.
 • Rodzice współdziałają z nauczycielami i organami przedszkola w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
  • a) przestrzegać zasad niniejszego statutu, regulaminu przedszkola i innych dokumentów obowiązujących w przedszkolu,
  • b) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia w przedszkolu,
  • c) przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola w godzinach jego otwarcia,
  • d) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dziecko zdrowe, a w przypadku wzbudzających u pracowników przedszkola podejrzeń o występującej chorobie dziecka natychmiastowe odebranie dziecka z przedszkola w celu zapewnienia mu porady i pomocy lekarskiej,
  • e) informować przedszkole o nieobecnościach dziecka oraz o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych , a także zgłaszać nauczycielowi inne niedyspozycje fizyczne i psychiczne dzieci,
  • f) uczestniczyć w zebraniach organizowanych w przedszkolu oraz w innych formach współdziałania przedszkola i rodziny,
  • g) na bieżąco informować Dyrektora lub nauczyciela o adresu zamieszkania, danych kontaktowych telefonicznych i mailowych,
  • h) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie zapewniające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki, spacerów, dostosowane do warunków atmosferycznych,
  • i) śledzić na bieżąco informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń w przedszkolu,
  • j) terminowo uiszczać opłaty za przedszkole,
  • k) wychowywać swoje dziecko w duchu odpowiedzialności za siebie i za innych,
  • l) przekazywać wszelkie informacje o stanie zdrowia psychicznego i fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu.
 • Rodzice mają prawo:
  • a) do wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej,
  • b) do uznania ich prymatu jak „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
  • c) wpływać na politykę oświatową realizowaną w przedszkolu,
  • d) do znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programu rozwoju przedszkola,
  • e) do wyrażania i przekazywania organom przedszkola opinii na temat jego pracy,
  • f) do uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
  • g) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i innej zgodnej z ich potrzebami i możliwościami przedszkola,
  • h) wyrażania opinii na temat wyżywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz zakresu zajęć dodatkowych,
  • i) do zgłaszania własnych propozycji zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci,
  • j) do pobytu z dzieckiem w przedszkolu w czasie trwania okresu adaptacyjnego,
  • k) do uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci oraz do udziału w imprezach otwartych organizowanych przez przedszkole,
  • l) do uzyskiwania informacji od nauczycieli i Dyrektora na temat rozwoju i funkcjonowania dziecka w przedszkolu.


§ 6 Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

 • Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach Dziecka. Dziecko wymaga specjalnej ochrony i oddzielnych praw ze względu na niezaradność i niedojrzałość społeczną oraz słabość organizmu.
 • Dziecko musi mieć zapewnione odpowiednie warunki do życia, pełnego rozwoju oraz możliwości pozytywnej samorealizacji.
 • Dzieci mają prawo do:
  • a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego,
  • b) akceptacji takim jakim jest,
  • c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
  • d) poszanowania godności i własności osobistej, prywatności, samodzielności i niezależności,
  • e) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
  • f) wyrażania własnych opinii i uczuć,
  • g) podejmowania decyzji i ponoszenia za nie konsekwencji,
  • h) znajomości swoich praw i korzystania z nich,
  • i) odnoszenia sukcesów, popełniania błędów i zmiany zdania, doświadczania konsekwencji własnego działania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
  • j) nienaruszalności cielesnej,
  • k) zdrowego odżywiania, opieki i ochrony , oraz jeżeli tego potrzebuje do snu i odpoczynku,
  • l) uczestniczenia we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole oraz do zdobywania wiedzy i umiejętności, badania oraz eksperymentowania,
  • m) pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego,
 • Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale również dawaniu innym siebie. Dlatego też dzieci mają następujące obowiązki:
  • a) kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do innych dzieci i dorosłych,
  • b) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych dzieci,
  • c) informować nauczyciela o wszystkich swoich potrzebach i problemach,
  • d) dbać o pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt i pozostałe wyposażenie przedszkola,
  • e) słuchać i wykonywać polecenia nauczyciela,
  • f) wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków,
  • g) postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i zasadami obowiązującymi w przedszkolu,
  • h) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim,
  • i) nie stosować przemocy wobec innych,
  • j) dbać o estetykę swoją i otoczenia.


§ 7 Finansowanie przedszkola i zasady odpłatności za przedszkole

 • Działalność przedszkola jest finansowana z następujących źródeł: opłaty wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, dotacje z Gminy Miasta Wąbrzeźno, darowizny i inne źródła takie jak np. środki unijne, organizacja imprez i festynów, wpłaty na Radę rodziców.
 • Rodzice ponoszę odpłatność za przedszkole, która składa się z:
  • a) opłaty wpisowej (z której m.in. finansowane jest ubezpieczenie dzieci) pobieranej w dniu zawarcia umowy (pomiędzy przedszkolem a rodzicem dziecka) oraz w każdą rocznicę zawarcia umowy,
  • b) opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Wysokość opłat za przedszkole ustalana jest przez Dyrektora przedszkola w cenniku opłat obowiązującym na dany rok szkolny.
 • Wszelkie opłaty wnoszone przez rodziców nie podlegają zwrotowi, również w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
 • Opłata miesięczna za pobyt dziecka wnoszona jest przez rodziców „z góry” przelewem na konto lub gotówką w kasie przedszkola do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest uiszczana.
 • W przypadku opóźnień w uiszczaniu opłaty miesięcznej Przedszkole zastrzega sobie prawo możliwości naliczenia odsetek i kosztów upomnienia.


§ 8 Zasady przyjmowania uczniów do przedszkola

 • Rekrutację do przedszkola przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń i ilość wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach przedszkola.
 • Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest dostarczenie wypełnionej karty dziecka, na podstawie której Dyrektor przedszkola zawiera z rodzicem umowę.
 • W pierwszej kolejności zawierane są umowy z rodzicami dzieci, którzy wyrażą chęć kontynuowania zawartej wcześniej umowy.
 • Informacja o rozpoczęciu rekrutacji publikowana jest na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 • Rekrutacja na dany rok szkolny przeprowadzana jest w terminie ustalonym przez Dyrektora przedszkola.
 • W trakcie trwania roku szkolnego, w zależności od ilości wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach przedszkolnych może zostać przez Dyrektora ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do przedszkola.
 • Rekrutacją do przedszkola mogą być objęte dzieci w wieku określonym w Prawie oświatowym, tzn. dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • Dziecko może być skreślone z listy uczniów przedszkola przez Dyrektora przedszkola w przypadku gdy:
  • a) rodzic (prawny opiekun) lub Dziecko nie przestrzega obowiązującego z przedszkolu statutu, regulaminu i innych procedur przedszkolnych,
  • b) rodzic (prawny opiekun) nie wywiązuje się z obowiązku terminowego regulowania opłat za przedszkole.


§ 9 Przepisy końcowe

 • Statut wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.
 • W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 • Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Wszelkie inne regulaminy, postanowienia i procedury obowiązujące w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 • Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
  • a) udostępniony na prośbę zainteresowanych przez Dyrektora i nauczycieli w poszczególnych oddziałach przedszkolnych,
  • b) umieszczony na stronie internetowej przedszkola.
 • Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: organy przedszkola, dzieci i rodziców oraz pracowników przedszkola.
 • Prawo nadawania statutu, wprowadzania do niego zmian i uzupełnień należy do organu prowadzącego przedszkole w porozumieniu z organami przedszkola.


Materiały umieszczone na stronie www.alpido.eu  objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Właściciel treści zawartych na stronie www.alpido.eu zastrzega, że kopiowanie, edycja, dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić oraz niezależnie od użytego środka przekazu.

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie www.alpido.eu fotografii, grafik,banerów, znaków, tekstów itp.