Dzienny opiekun

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Rodziców nasza firma rozszerzyła swoją działalność o usługę dziennego opiekuna. Jest to alternatywa dla żłobka i klubu malucha. Dzienny opiekun jest osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do opieki nad dziećmi do lat 3 i jest wpisany
do rejestru dziennych opiekunów prowadzonego przez Gminę. Do zadań dziennego opiekuna należy przede wszystkim zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka.

Zapraszamy do zgłoszenia dziecka za pomocą formularza na naszej stronie.